NEWS
(Received: 28-Jun.-2021, Revised: 17-Aug.-2021 , Accepted: 19-Aug.-2021)
Nikita Singhal,Vaishali Ganganwar,Menka Yadav,Asha Chauhan,Mahender Jakhar,Kareena Sharma
 • Views: 771
 • Downloads: 304
 • DOI: 10.5455/jjcit.71-1624859356
 • Cited by: 0
 • Views: 464
 • Downloads: 170
 • DOI: 10.5455/jjcit.71-1620148110
 • Cited by: 1
(Received: 18-Mar.-2021, Revised: 9-May-2021 and 19-May-2021 , Accepted: 22-May-2021)
Abdelkareem M. Alashqar
 • Views: 687
 • Downloads: 213
 • DOI: 10.5455/jjcit.71-1616087318
 • Cited by: 0
(Received: 6-Jan.-2021, Revised: 5-Mar.-2021 , Accepted: 27-Mar.-2021)
Ayman S. Ghabayen,Basem H. Ahmed
 • Views: 746
 • Downloads: 253
 • DOI: 10.5455/jjcit.71-1609969782
 • Cited by: 0
No More Papers