NEWS
 • Views: 355
 • Downloads: 88
 • DOI: 10.5455/jjcit.71-1626417940
 • Cited by: 0
 • Views: 496
 • Downloads: 119
 • DOI: 10.5455/jjcit.71-1627981530
 • Cited by: 0
(Received: 28-Jun.-2021, Revised: 17-Aug.-2021 , Accepted: 19-Aug.-2021)
Nikita Singhal,Vaishali Ganganwar,Menka Yadav,Asha Chauhan,Mahender Jakhar,Kareena Sharma
 • Views: 771
 • Downloads: 304
 • DOI: 10.5455/jjcit.71-1624859356
 • Cited by: 0
(Received: 28-Mar.-2020, Revised: 23-Jun.-2020 and 15-Jul.-2020 , Accepted: 16-Jul.-2020)
Leen Al Qadi,Hozayfa El Rifai,Safa Obaid,Ashraf Elnagar
 • Views: 1583
 • Downloads: 677
 • DOI: 10.5455/jjcit.71-1585409230
 • Cited by: 3
No More Papers