NEWS
(Received: 6-Jan.-2021, Revised: 5-Mar.-2021 , Accepted: 27-Mar.-2021)
Ayman S. Ghabayen,Basem H. Ahmed
 • Views: 34
 • Downloads: 27
 • DOI: 10.5455/jjcit.71-1609969782
 • Cited by: 0
(Received: 27-Jul.-2020, Revised: 10-Oct.-2020 , Accepted: 27-Oct.-2020)
Yuvaraaj Velayutham,Nur Azaliah Abu Bakar,Noor Hafizah Hassan,Ganthan Narayana Samy
 • Views: 273
 • Downloads: 129
 • DOI: 10.5455/jjcit.71-1595835783
 • Cited by: 0
 • Views: 531
 • Downloads: 203
 • DOI: 10.5455/jjcit.71-1592021856
 • Cited by: 0
(Received: 10-May-2020, Revised: 28-Jun.-2020 and 20-Jul.-2020 , Accepted: 8-Aug.-2020)
Hazem W. Marar,Rosana W. Marar
 • Views: 499
 • Downloads: 184
 • DOI: 10.5455/jjcit.71-1589089941
 • Cited by: 0
No More Papers